Friday, 24 March 2017

Red de dijk, onderteken de petitie

Aan alle liefhebbers van het IJsselmeer en Markermeer,

De IJsselmeervereniging en de Zuyderzeedijk Alliantie zijn een petitie gestart voor een veilige dijk èn behoud van het prachtige Nederlandse dijklandschap.
Onderteken de petitie waarin wij oproepen tot meer veiligheid, een dijk die grotendeels ongeschonden blijft en besparing van 200 miljoen belastinggeld.


Onderteken de petitie 

en deel dit bericht

Red de Zuyderzeedijk en bespaar ruim 200 miljoen belastinggeld

De oude zeedijk van Amsterdam naar Hoorn dreigt nodeloos op de schop te gaan. Deze 800 jaar oude dijk, slingerend langs stadjes en dorpen met een rijke historie is een schitterend provinciaal monument. Het hoogheemraadschap (HHNK) presenteerde onlangs ingrijpende versterkingsplannen voor deze dijk.

Wij

voorstanders van een veilige dijk èn behoud van cultuurhistorische waarde

constateren

 • dat de dijk door massief grondverzet onherstelbaar zal worden aangetast
 • dat er risico’s zijn voor huizen en wegen want men bouwt op slappe ondergrond
 • dat een risicoanalyse ontbreekt
 • dat uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de dijk veel sterker is dan eerder gedacht
 • dat innovatieve oplossingen niet voldoende onderzocht zijn
 • dat HHNK ism Boskalis e.a. te weinig oog hebben voor waardevol cultuurgoed en voor de belangen van burgers.


en verzoeken

 • uitstel van de besluitvorming over de dijkversterking om nader onderzoek te kunnen doen
 • naar het plan van oud RWS-ingenieurs Frank Spaargaren en Cees Vroege voor een gemaal in de Houtribdijk (de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad)
 • naar bewezen sterkte over de gehele lengte van de dijk
 • naar innovatieve oplossingen
 • voor een degelijke risico-analyse
 • voor meer veiligheid en een dijk die grotendeels ongeschonden blijft.

Monday, 27 February 2017

Bijeenkomst 3 maart 2017 - Botterzaal Spaander Volendam 19.30 uurJan de Hollander over de dijkverzwaring

Ik ben Jan de Hollander,
wonend aan de IJsselmeerdijk tussen Warder en Edam.

In de ruim 50 jaar dat ik daar woon, is het onderhoud van de dijk steeds meer verwaarloosd. De weg is niet breed: uitwijken is soms moeilijk door gaten en modder pal naast de weg.

Sinds een tiental jaren worden er geen mollen meer gevangen, met als gevolg: een poreuze dijk. Ook verzakkingen als gevolg van inklinking (krimpend veen) worden niet aangepakt. Kortom, groot onderhoud is noodzakelijk, ook tijdens het nu lopende proces van dijkversterking.

Dan kom ik bij de vraag hoe de dijkversterking gecommuniceerd wordt.Dat is niet altijd duidelijk geweest, hoewel in de loop der jaren verbeterd.
Na een lange periode van overleg en uitwisseling van ideeën, ontstond er toch een vorm van consensus over een plan dat ongeveer een maand geleden in Warder werd gepresenteerd. Voor de duidelijkheid: ik heb het nu specifiek over het dijkvak Warder – Edam, module 7, genaamd Polder Zeevang.

Wie schetst onze verbazing dat we woensdag 8 februari in Oudendijk geconfronteerd werden met een plan, waarbij een soort voorlandjes is ingetekend, met een sloot tussen dijk en voorlandjes. Op onze vraag hoe het onderhoud geregeld wordt, kwam als antwoord: dit is niet geregeld, en dat is ook niet de bedoeling. Daardoor wordt het een ruige bende met riet en moerasvorming. Kortom, een plan bedacht achter een bureau op aandringen van Provincie en zogenaamde natuurfreaks.

Deze plannen hebben voor de bewoners van Warder en de dijk buitengewoon negatieve gevolgen door muggen en ander ongedierte. Bovendien maakt dit het water onbereikbaar en verliest de monumentale dijk zijn uitstraling.

Wij wonen in een gebied met een NATURA-2000 bestemming, waarbij vanuit de Oostvaarder plassen en Markerwadden een grote ganzen en smienten populatie de overhand heeft met als gevolg: onderdrukking van de weidevogels. Dit soort eenzijdig natuurbeleid is voor ons onaanvaardbaar. Het verergert de al bestaande problemen.

Ik wil afronden met de constatering dat nut en noodzaak van de versterking van de Markermeerdijk met open mind voor innovatieve oplossingen uit het zicht verdwenen is, als gevolg van de alliantie met grond- en bagger-maatschappijen. Bij innovatieve oplossingen denk ik aan de voorstellen van de
heren Vroege en Spaargaren voor een gemaal in de Houtribdijk.

Ook de inzet van dijkankers behoort tot de innovatieve mogelijkheden, maar is door de Alliantie Markermeerdijken terzijde geschoven. Waarom, is niet duidelijk. Het naburige waterschap Amstelland, Gooi en Vecht denkt veel positiever over dijkankers, en gaat daar in de Watergraafsmeer mee aan de gang.


PS Jan de Hollander heeft zijn tekst ingesproken tijdens de officiële vergadering van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier [HHNK] te Heerhugowaard op woensdag 15 februari 2017.

Zijn interventie vond plaats tijdens de inspraakronde aan het begin van de vergadering, voorafgaand aan de presentatie van de plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn- Durgerdam/Amsterdam.

Warder, 16 februari 2017.

Tuesday, 20 December 2016

Laatste nieuws


Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Op onze Facebookpagina Red de Zuyderzeedijk houden we u op de hoogte van alles wat speelt.


Tuesday, 5 January 2016

Geen pompen want de Zuyderzeedijk is sterker dan gedacht

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een dubbelbesluit genomen: 1. Er komen geen pompen om het waterpeil in het Markermeer te beheersen omdat de dijk sterk genoeg is; 2. Het onderzoek naar ‘bewezen sterkte’ wordt voortgezet, dit kan leiden tot het wegvallen van de reden voor grootschalige dijkverzwaring.

De voorgeschiedenis
In 2006 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam afgekeurd, voor 90% op instabiliteit. Dit hield in dat de dijk niet bestand zou zijn tegen een langdurig extreem hoge waterstand in het Markermeer. De dijk zou na 6 weken doorweekt kunnen raken met het risico van inzakken aan de binnenzijde. Als oplossing voor dit probleem wilde HHNK grootschalige dijklichamen vóór de huidige dijk aanleggen wat ca. € 360 mln zou gaan kosten. Een Adviesgroep bestaande uit bewoners en andere belanghebbenden werd  in het leven geroepen om dit proces te begeleiden. Herhaalde vragen van deze Adviesgroep om het nut en de noodzaak van de geplande dijkverzwaring met harde gegevens aan te tonen werden door HHNK niet beantwoord. De  Adviesgroep heeft daarom in 2015 contact gezocht met het Ministerie van I&M (Rijkswaterstaat). Na twee bijeenkomsten besloot de minister om een onderzoek in te stellen naar pompen als alternatief voor dijkverzwaring en riep ze een begeleidingsgroep in het leven met ingenieurs van Rijkswaterstaat, mensen van het HHNK en drie bewoners uit de Adviesgroep. Het doel was te onderzoeken of pompen het waterpeil op een veilig niveau konden houden en een inschatting van de kosten te maken. Op aangeven van het Expertise Netwerk Waterveiligheid is aanvullend ‘bewezen sterkte’ onderzocht.

Waarom is de dijk sterker dan gedacht en zijn pompen niet nodig?
Gebleken is dat door de dichte slib- en kleilaag op de bodem van het Markermeer, de samenstelling van de ondergrond van de dijk en de aanwezigheid van klei in de dijk er nauwelijks water in de dijk dringt. Een hoog waterpeil heeft daarom weinig effect op de stabiliteit van de dijk. Ook is gebleken dat een langdurig hoog peil weinig effect op het dijklichaam heeft omdat het waterpeil in de dijk zelf van nature al hoog staat. De conclusie van het rapport is dat pompen voor peilverlaging kunnen zorgen maar daarmee bij nader inzien een niet bestaand probleem zouden oplossen.

Dijk is sterker dan modellen voorspellen: "bewezen sterkte"
Bekend was dat de dijk in 1998 een waterpeil van 60cm hoger dan normaal langdurig en zonder noemenswaardige schade had weerstaan. Deze doorstane belasting is niet verwerkt in de reken-modellen van HHNK die juist voorspelden dat de dijk in 1998 had moeten bezwijken. Het punt is dat de rekenmodellen van  HHNK een grote marge voor onzekerheden kennen. Om altijd aan de veilige kant te zitten wordt een dijk daardoor sneller afgekeurd en, zodra afgekeurd, extra zwaar versterkt. Dat deze dijk het in 1998 echter met gemak heeft gehouden was voor Rijkswaterstaat aanleiding tot een vervolgonderzoek en een nieuwe rekensystematiek met als uitgangspunt de ‘bewezen sterkte’.  Gebleken is nu dat de stabiliteit van de dijk ongevoelig is voor de hoogte van het waterpeil. De Minister heeft opdracht gegeven om vanuit ‘bewezen sterkte’ nauwkeuriger te berekenen hoe sterk de dijk nu eigenlijk is.

Voorbeeld van een dijkdoorsnede van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam met de waterniveau’s bij dagelijkse omstandigheden (lichtblauw) en bij extreem waterpeil (donkerblauw).

Experts zeggen: “Wees voorzichtig met ingrepen aan dijk!”
Opmerkelijk is dat het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) in het rapport waarschuwt voor ingrepen aan de dijk, zoals het deels afgraven van voorland (bijvoorbeeld bij het aanleggen van een oeverdijk) of het verwijderen van de afdichtende sliblaag. De geringe doorlatendheid van de bodem blijkt cruciaal te zijn voor ‘bewezen sterkte’. Als HHNK grote en zware dijklichamen zou aanleggen vóór de huidige dijk zouden deze de huidige dijk juist kunnen verzwakken in plaats van versterken.

Bewoners zijn tevreden over de resultaten
De Vereniging tot Behoud van het Noordeinde en de Zuyderzeedijk Alliantie kunnen zich goed vinden in de uitkomsten van het onderzoek. De werkwijze van “joint fact finding” (alle kennis en uitkomsten van berekeningen direct met alle leden van de begeleidingsgroep delen) heeft  goed gewerkt. De drie bewoners die deel uitmaken van de begeleidingsgroep blijven betrokken bij het verdere onderzoek naar de sterkte van de dijk uitgaande van het principe “bewezen sterkte”. Topingenieur Harold van Waveren van Rijkswaterstaat spreekt hierbij van een “wetenschappelijke doorbraak”. Als de nieuwe rekenmethodiek succes heeft, zal deze nationaal en internationaal toepassing vinden. Dit kan veel belastinggeld besparen. Wij danken alle mensen die hebben bijgedragen aan dit mooie dijkresultaat.

Namens de VBN: Wim Tuijp en John Kluessien
Thursday, 17 December 2015

De minister heeft besloten!

Waarschijnlijk heeft u het in de media al vernomen: de minister heeft besloten dat de pompen in de Houtribdijk en de Afsluitdijk er niet gaan komen. Deze zouden, in combinatie met de veiligheidsopgave voor de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam, dienen om het waterpeil van het Markermeer te kunnen beheersen.
Er wordt nu nader onderzoek gedaan naar 'bewezen sterkte' die kan leiden tot het wegvallen van de reden voor grootschalige dijkverzwaring.

Wat ging er aan vooraf?
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) stelde sinds 2006 dat zij de huidige dijken voor 90% had afgekeurd op het faalmechanisme instabiliteit. Dit houdt in dat bij een langdurig hoog waterpeil in het Markermeer (NAP +0,7m, kans 1:10.000 jaar) de dijken doorweekt zouden kunnen raken, met als risico het onderuitzakken van de dijk.

Onderzoek naar mogelijkheid pompen om dijkverzwaring te voorkomen
Aanleiding voor het pompenonderzoek was de vraag van de Adviesgroep Versterking Markermeerdijken naar het nut en noodzaak van de aanleg van grote zware dijklichamen voor of achter de huidige dijken. Zouden de zeer ingrijpende dijkverzwaringen die HHNK beoogde, niet met waterpeilregulering door pompen op de Houtribdijk voorkomen kunnen worden?

Baten pompen onvoldoende
Door het HHNK was dit alternatief pompen nooit onderzocht. Met “joint fact finding” (alle feiten direct met iedereen delen) is in een intensief onderzoeks- en adviestraject van Rijkswaterstaat, HHNK en drie vertegenwoordigers van de adviesgroep berekend dat pompen het maatgevend waterpeil (MHW) bij extreme omstandigheden met 0,6m kunnen verlagen tot NAP +0,1m, maar dat de baten onvoldoende zijn.

Bewezen sterkte
Bekend was dat de dijken in 1998 een waterpeil van NAP +0,2m langdurig hadden weerstaan, terwijl de huidige modellen voorspellen dat de dijken hadden moeten bezwijken. Omdat dit niet gebeurd is heeft dit aanleiding gegeven tot het vervolgonderzoek naar de “bewezen sterkte” van de Markermeerdijken. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de stabiliteit van de Markermeerdijken ongevoelig is voor een langdurig hoog waterpeil.

Dijken minder gevoelig voor langdurig hoog water dan gedacht
De verklaring hiervoor is dat door de dichte slib- en kleilaag op de bodem van het Markermeer, de samenstelling van de ondergrond en de aanwezigheid van klei in de dijk er nauwelijks water in de dijk dringt. Het waterpeil heeft dus weinig effect op de dijkstabiliteit. Pompen zijn daarom niet nodig om de stabiliteit van de dijk zeker te stellen. Bovendien heeft een langdurig hoog waterpeil weinig effect op het dijklichaam omdat het waterpeil in de dijk van nature al heel hoog staat.

Meer onderzoek naar "bewezen sterkte" en risico's ingrepen aan dijk
RWS gaat nu in opdracht van de minister een vervolgonderzoek doen naar bewezen sterkte in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Opmerkelijk is dat het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) waarschuwt voor ingrepen aan de dijk, zoals het deels afgraven van voorland (bijvoorbeeld bij het aanleggen van een oeverdijk) of het verwijderen van een afdichtende sliblaag. Dit omdat de geringe doorlatendheid van de huidige bodem cruciaal blijkt te zijn voor "bewezen sterkte". Bij de verdere planontwikkeling beveelt het ENW daarom aan om specifiek aandacht te besteden aan de effecten en risico’s die samenhangen met ingrepen aan de bestaande dijk en de directe omgeving. 

Vervolgonderzoek moet uitwijzen in welke mate versterking nog nodig is
Dit onderzoek gaat meer licht werpen op de veronderstelde instabiliteit van dijk en in welke mate dijkverzwaring nog nodig is. In het gunstigste geval zou deze beperkt kunnen blijven tot een aantal locaties waar andere faalmechanismen (bv herstel van de steenbekleding, achterstallig onderhoud, hoogte, etc.) een rol spelen. De alliantie die HHNK met Boskalis heeft gesloten zal nauw betrokken zijn bij dit vervolgonderzoek en zal daarnaast oplossingen en innovaties uitwerken voor de dijksecties waar dat nodig is. 

Wetenschappelijke doorbraak en besparing belastinggeld
Rijkswaterstaat stelt met het “bewezen sterkte” onderzoek een wetenschappelijke doorbraak bereikt te hebben. Dit kan leiden tot nieuwe landelijk geldende reken- en ontwerpmodellen voor de dijken. Deze nieuw te ontwikkelen rekenmodellen zullen waarschijnlijk tot een aanzienlijke kostenbesparing leiden. De huidige modellen kennen meer onzekerheden en kunnen leiden tot overgedimensioneerde dijkverzwaringen. In dit onderzoek wordt de Markermeerdijk als pilot gezien.

Begeleidingscommissie blijft betrokken bij joint fact finding 
Met HHNK is de afspraak gemaakt dat “alles eruit gehaald gaat worden wat er in zit” en dat de begeleidingscommissie op basis van joint fact finding blijft samenwerken.

Zuyderzeedijk Alliantie is blij met onderzoek naar "bewezen sterkte" en dankt voor de steun
Wij zijn als Zuyderzeedijk Alliantie zeer blij met het besluit van de minister voor het onderzoek naar "bewezen sterkte" en zullen het verdere traject met grote belangstelling blijven volgen.


Wij willen u allemaal hartelijk danken voor de steun de afgelopen periode. Wij zijn er trots op dat u zo massaal onze Zuyderzeedijkvlag heeft uitgehangen. Maar we zijn er nog niet. Voor nu wensen wij u heel fijne feestdagen en hopen dat u ons ook in het komende jaar blijft volgen en steunen.

Tuesday, 17 November 2015

Update: Over een veilige, sterke en mooie dijk...

Als Zuyderzeedijk Alliantie zijn wij nog altijd druk bezig om onze dijk als monument te behouden en we zijn nog steeds positief. Het kost erg veel moeite om als burgers mee te draaien in adviesgroepen, vergaderingen en onderzoeken maar het werpt zijn vruchten af. Maar de experts waarderen onze inspanningen enorm en er wordt geluisterd. Een kleine update:


In september is het onderzoek naar de pompen in de Houtribdijk en de Afsluitdijk afgerond en daaruit is naar voren gekomen dat het met pompen mogelijk is om het maatgevend hoogwaterpeil voldoende te kunnen beïnvloeden om het waterpeil onder het niveau van het hoge water van november 1998 te krijgen (bewezen sterkte).


Kosten pompen
De kosten voor het plaatsen van deze pompen zijn hoger dan de vermindering op de dijkversterkingsopgave, als er wordt uitgegaan van de voorlopige ontwerpplannen van HHNK.


Onderzoek sterkte huidige dijk
In de begeleidingscommissie is daarom voorgesteld dat er eerst gekeken wordt naar de sterkte van de huidige dijk en dan wat voor aanpassingen er eventueel nodig zijn om de veiligheid te kunnen garanderen. Dit is natuurlijk waar wij als Zuyderzeedijk Alliantie geheel achter staan.


Vervolgonderzoek
Gelukkig kregen wij vanuit het Expertise Netwerk Waterveiligheid ook het advies om de sterkte van de huidige dijk verder te onderzoeken. HHNK weet namelijk niet hoe sterk de dijk is.
Begin oktober zijn Wouter de Hollander, Wim Tuijp en Jaap Hoekman als afgevaardigde van de adviesgroep, samen met Rijkswaterstaat, Ministerie van I&M en het HHNK gestart met het vervolgonderzoek “bewezen sterkte”
Markermeerdijken. Vanuit diverse instanties is er een groep deskundigen, samen met een promovendus van de TU-Delft dit onderzoek aan het uitvoeren en zijn er al diverse besprekingen geweest.


Meer tijd voor een veilige dijk
Het onderzoeken van de bewezen sterkte van de huidige dijk is een geheel nieuwe manier om de dijkveiligheid te benaderen. Als de uitkomst hiervan positief is, dan zal er naar alle verwachting nog een periode van 6 tot 9 maanden nodig zijn om het model verder uit te werken en onze dijk door te rekenen.


Innovatief versterken tegen lagere kosten 
Graag hadden wij meer willen laten weten, maar er wordt op dit moment nog zeer hard gewerkt aan het onderzoek. Wij blijven positief om een gunstig resultaat te kunnen behalen en ook de kosten voor de dijkverzwaring fors te reduceren.


Bezorgde burgers die belastinggeld weten te besparen, het zou toch prachtig zijn als dat een neveneffect is, naast het behoud van een mooi stuk cultuurhistorie en een veiligere dijk?


STEMADVIES
De visie van de Zuyderzeedijk Alliantie wordt door vrijwel iedere politieke partij onderschreven, ieder met een eigen accent.


De politieke partijen onderscheiden zich in de mate waarin ze actief hun best hebben gedaan om de bezorgde dijkbewoners te helpen. Enkele partijen hebben de moeite genomen om een afspraak te maken met de bewoners langs de dijk en met ons van gedachten te wisselen.

Onze voorkeur gaat daarom uit naar 4 partijen: VVD, D66, GroenLinks en Zeevangs Belang.


Om het u makkelijk te maken hebben we de standpunten van de politieke partijen op een rij gezet.
(klik op de afbeelding voor een groter formaat)


Toon uw liefde voor de dijk
Staat u achter onze doelstelling? Toon uw liefde voor de dijk en help
mee:

 • Deel de berichten op Facebook met zo veel mogelijk mensen
 • Koop een vlag door een mail te sturen naar info@reddezuyderzeedijk.nl en € 25,00 over te maken op onderstaande rekening met natuurlijk vermelding van uw adres.
 • Stort op rekening NL88 RABO 0301 8618 89 tnv Zuyderzeedijk.
Met vriendelijke groet,
De Zuyderzeedijk Alliantie