Wednesday, 18 October 2017

Oproep aan de leden van Provinciale Staten: neem controlerende taak ter harte

Hieronder vindt u de open brief die aan de leden van de Provinciale Staten van Noord Holland is gestuurd met het verzoek om de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) niet af te geven.

Geachte leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland

Verklaring van Geen Bedenkingen niet gewenst
A.s. donderdag 19 oktober komt in de Commissie voor Ruimte, Wonen en Water het ontwerpplan voor de dijkversterking van het HHNK tussen Hoorn en Durgerdam ter sprake bij agendapunt 6a.
Tijdens deze vergadering wordt de Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) besproken en vanuit bewoners en diverse verenigingen willen wij graag onze bezwaren in deze brief kort uiteenzetten. Tijdens de vergadering zullen wij deze punten ook mondeling via de mogelijkheid tot inspraak nog nader toelichten.

Geen discussie over veiligheidsnorm waterkering
Alle bewoners en verenigingen die bezwaren hebben tegen de huidige plannen van de dijkverzwaring zijn zich ervan bewust dat u als bestuurders verantwoordelijk bent voor de veiligheid van alle inwoners en economische belangen van de gehele Provincie Noord-Holland. Ook willen wij zelf in een veilige omgeving wonen en gaan daarom geen discussie voeren over de veiligheidsnorm die aan een waterkering gesteld wordt.

MER-commissie wil betere onderbouwing ontwerpplannen
Afgelopen periode is de dijkverzwaring in een fase beland waarbij het HHNK, RWS en Boskalis (Alliantie Markermeerdijken) de ontwerpplannen hebben afgerond en deze eind dit jaar ter inzage willen leggen. Om zich daarop voor te bereiden heeft de Provincie aan de MER-commissie gevraagd om een voorlopig oordeel te geven d.m.v. een tussentijds advies. Dit advies is in juni afgerond en heeft de nodige op- en aanmerkingen op de plannen van de Alliantie opgeleverd. De MER-commissie wil o.a. een betere onderbouwing hebben voor oplossingen waarbij een grote asverschuiving plaatsvindt en de monumentale dijk in feite afgegraven wordt en opnieuw wordt aangelegd op een nieuwe plaats. De noodzaak hiertoe moet beter onderbouwd worden en ze willen weten of daar geen alternatief voor is. Het is daarom op dit moment afwachten met welke antwoorden de Alliantie gaat komen, voordat wij daarop kunnen reageren.
Ondertussen loopt ook nog steeds het onderzoek naar Bewezen Sterkte en wij hebben gezien dat door goed en nauwkeurig te rekenen in Uitdam de huidige dijk voor een heel groot gedeelte gespaard kan blijven.

Ontwerpplannen nemen 'Sober, Robuust en Doelmatig' niet serieus
Zoals u weet zijn in 2006 grote delen van de Markermeerdijk afgekeurd. Bij exceptioneel en langdurig hoogwater zou de dijk kunnen verweken en onder haar eigen gewicht onderuit kunnen glijden. Ondertussen is vast komen te staan dat het grondwaterpeil, de freatische lijn, in de dijk van nature zo hoog is dat zij nauwelijks last heeft van hoge waterstanden. De afkeuringsgronden zijn zonder een nieuwe toets in tussen gewijzigd. Het HHNK gaat gestaag door met de voorbereiding om de dijken met massaal grondverzet aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Bij veel dijksegmenten wordt een nieuwe dijk vóór de huidige aangelegd waarna de oude dijk wordt afgegraven. De opdracht de verzwaringoperatie “sober, robuust en doelmatig” ter hand te nemen lijkt ver weg. 

Weinig draagvlak voor aanpak en plannen HHNK
Dat er veel kritiek vanuit de bevolking op de aanpak en plannen is zal u niet zijn ontgaan. Ook officiële instanties als het Expertise Netwerk Water (ENW), de commissie MER die een tussentijdse MER-rapportage heeft getoetst en zelfs de deltacommissaris Wim Kuijken hebben impliciet of expliciet fundamentele kritiek geuit op de aanpak en de plannen. Sinds 2006 is er veel nieuwe kennis opgedaan. Onder druk van de bevolking zijn er onderzoeken gestart.

Second opinion in Uitdam leidt tot minder ingrijpende wijzigingen
In Uitdam is een second opinion afgedwongen door vasthoudende bewoners. Onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken is dit onderzoek met open vizier samen met deskundigen en een vertegenwoordiging van bewoners verricht. De ingrijpende voorstellen van het HHNK zijn van de baan. Dankzij maatwerk en nieuwe technieken hoeft de dijk bij Uitdam nu aanzienlijk minder ingrijpend te worden aangepakt.

Lesson learned 'Zorgvuldigheid leidt tot betere plannen'
Zoals wel vaker zien we dat het ter harte nemen van kritiek hier tot een beter plan heeft geleid. Andere delen van dijk kunnen profiteren van de lessen van Uitdam. Ook de minister heeft gememoreerd dat een einddatum niet heilig is en niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid.

Er zijn voorname punten van kritiek. Een greep:
 • Nut en noodzaak van de hele verzwaringoperatie is onvoldoende aangetoond.
 • Men houdt nauwelijks rekening met ‘bewezen sterkte’ van de dijk.
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de monumentale dijk. Ook de oude bekleding van basaltblokken en Noorse stenen, zo kenmerkend voor onze dijk, zal niet terugkomen.
 • Nieuwe dijken bouwen op de slappe, maar waterdichte ondergrond is riskant en onvoldoende onderzocht. Er is geen risicoanalyse voorhanden.
 • Te weinig serieus onderzoek naar alternatieven zoals regulering van het waterniveau in het Markermeer door middel van een gemaal in de Houtribdijk (het plan Spaargaren).
 • Zogenaamde ‘meekoppelprojecten’ - anders dan de minister en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland stellen - dreigen eerder leidend te worden dan volgend. Zo is ten zuiden van Hoorn een grote oeverdijk gepland die moet dienen als natuurcompensatie voor het meekoppelproject ‘Stadsstrand Hoorn’. Deze oeverdijk was anders helemaal niet nodig geweest.
 • Er is geen alomvattende visie voor het hele Markermeergebied. Iedere hoogheemraadschap focust alleen op haar eigen dijk.

HHNK doet of neus bloedt
Ondertussen doen het Dagelijks Bestuur van het HHNK en de Alliantie elke keer weer alsof hun neus bloedt en alles onder controle heeft. Onderzoeken worden terzijde geschoven met de woorden: ‘Er is nu genoeg onderzocht, we gaan beginnen’. Helaas een goede ruimtelijke inpassing ontbreekt, die gedragen wordt door de dijkbewoners en betrokken verenigingen.

Verzoek: neem uw controlerende taak serieus en bekijk dijkverzwaringsvoorstellen kritisch
Wij dringen er bij u, leden van de Commissie Ruimte, Wonen en Water op aan, om op 19 oktober geen Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven en uw controlerende taak als onze volksvertegenwoordigers ter harte te nemen en de dijkverzwaringsvoorstellen van de Alliantie zeer kritisch onder de loep te nemen. Wij kiezers rekenen op u. Met de huidige plannen wordt de Markermeerdijk onnodig, onherstelbaar aangetast.

Met vriendelijke groet namens,

De IJsselmeervereniging
Zuyderzeedijk Alliantie

Soemini Kasanmoentalib
Joke van der Meer
Wouter de Hollander

Thursday, 14 September 2017

Open brief aan het Algemeen Bestuur van het HHNK - 12-9-2017

Markermeerdijk, 12 september 2017 
Aan het Algemeen Bestuur van het HHNK

In 2015 bent u als Hoofdingelanden in het Algemeen Bestuur van het HHNK gekozen door de bevolking van het Hollands Noorderkwartier. Zoals u weet  zijn in 2006 grote delen van de Markermeerdijk afgekeurd. Bij exceptioneel en langdurig hoog water zou de dijk kunnen verweken en onder haar eigen gewicht onderuit kunnen glijden. Ondertussen is vast komen te staan dat het grondwaterpeil, de freatische lijn, in de dijk van nature zo hoog is dat zij nauwelijks last heeft van hoge waterstanden. De afkeuringsgronden zijn zonder een nieuwe toets intussen gewijzigd. Het HHNK gaat gestaag door met de voorbereiding om de dijken met massaal grondverzet aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Bij veel dijksegmenten wordt een nieuwe dijk vóór de huidige aangelegd waarna de oude dijk wordt afgegraven. De opdracht de verzwaringoperatie “sober, robuust en doelmatig” ter hand te nemen lijkt ver weg. 

Dat er veel kritiek vanuit de bevolking op de aanpak en plannen is zal u niet zijn ontgaan. Ook officiële instanties als het Expertise Netwerk Water (ENW), de commissie MER die een tussentijdse MER rapportage heeft getoetst en zelfs de deltacommissaris Wim Kuijken hebben impliciet of expliciet fundamentele kritiek geuit op de aanpak en de plannen. Sinds 2006 is er veel nieuwe kennis opgedaan. Onder druk van de bevolking zijn er onderzoeken gestart.

In Uitdam is een second opinion afgedwongen door vasthoudende bewoners. Onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken is dit onderzoek met open vizier samen met deskundigen en een vertegenwoordiging van bewoners verricht. De ingrijpende voorstellen van het HHNK zijn van de baan. Dankzij maatwerk en nieuwe technieken hoeft de dijk bij Uitdam nu aanzienlijk minder ingrijpend te worden aangepakt. Zoals wel vaker zien we dat het ter harte nemen van kritiek hier tot een beter plan heeft geleid. Andere delen van dijk kunnen profiteren van de lessen van Uitdam. Ook de minister heeft gememoreerd dat een einddatum niet heilig is en niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid.

Er zijn voorname punten van kritiek. Een greep:
 • Nut en noodzaak van de hele verzwaringoperatie is onvoldoende aangetoond.
 • Men houdt nauwelijks rekening met ‘bewezen sterkte’ van de dijk.
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke waarde van de monumentale dijk. Ook de oude bekleding van basaltblokken en Noorse stenen, zo kenmerkend voor onze dijk zal  niet terugkomen.
 •  Nieuwe dijken bouwen op de slappe maar waterdichte ondergrond is riskant en onvoldoende onderzocht. Er is geen risico analyse voorhanden.
 • Te weinig serieus onderzoek naar alternatieven zoals regulering van het waterniveau in het Markermeer door middel van een gemaal in de Houtribdijk (het plan Spaargaren).
 • Zogenaamde ‘meekoppelprojecten’ - anders dan de minister en de gedeputeerde van de provincie Noord Holland stellen - dreigen eerder leidend te worden dan volgend. Zo is ten zuiden van Hoorn een grote oeverdijk gepland die moet dienen als natuurcompensatie voor het meekoppelproject ‘Stadsstrand Hoorn’. Deze oeverdijk was anders helemaal niet nodig geweest.
 • Er is geen alomvattende visie voor het hele Markermeergebied. Iedere hoogheemraadschap focust alleen op haar eigen dijk.

Ondertussen doet het Dagelijks Bestuur elke keer weer alsof haar neus bloedt en alles onder controle heeft. Onderzoeken worden terzijde geschoven met de woorden: ‘Er is nu genoeg onderzocht, we gaan beginnen’. Wij dringen er bij u, leden van het Algemeen Bestuur op aan dat u uw controlerende taak als onze volksvertegenwoordigers ter harte neemt en de dijkverzwaringsvoorstellen van het Dagelijks Bestuur zeer kritisch onder de loep neemt. Wij kiezers rekenen op u. Met de huidige plannen word de Markermeerdijk onnodig, onherstelbaar aangetast.

Met  vriendelijke groet,
Namens de Zuyderzeedijk Alliantie,

Joke van der Meer,  Soemini Kasanmoentalib,
Simon Groen (Uitdam)
Ietje van Rein, Rita Hendriks (Durgerdam)
Wim Tuijp, John Kluessien(Volendam)
Helen Kuipers, Ton Becker (Warder)

Tuesday, 18 July 2017

Veiligheid of meekoppelkansen?

Hieronder leest u de reactie aan een gemeenteraadslid en twee wethouders in Hoorn, naar aanleiding van een artikel in NHD over uw meekoppelkansen dijkversterking

Geachte heren Tap, Bennis en Rood, 

In de media van deze week vernamen wij dat u tegen de motie bent die door de Vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu is ingediend om deugdelijk, onafhankelijk onderzoek te doen naar een alternatief voor de huidige dijkverzwaringsplannen van het HHNK omdat door deze motie uw plannen voor zogenoemde ‘meekoppelkansen’ (stadsstrand, parkeren) gevaar zouden lopen.

Indien deze informatie correct is, dan spreken wij onze grote zorg uit omdat u blijkbaar van mening bent dat de zogenoemde lokale ‘meekoppelkansen’ prioriteit zouden moeten krijgen boven een deugdelijke onderbouwing van de huidige plannen van het HHNK voor de dijkverzwaring tussen Hoorn en Amsterdam.
Zowel de minister als de gedeputeerde van de provincie Noord Holland hebben nadrukkelijk gesteld dat de meekoppelkansen niet leidend mogen zijn in de besluitvorming. De opdracht aan het HHNK is een robuuste, sobere en doelmatige dijkverzwaring. Indien er kansen zijn voor meekoppelprojecten is dat prima. Echter er zijn grote twijfels over huidige plannen. Niet alleen bij bewoners langs het gehele dijktraject, maar óók bij specialisten in waterveiligheid. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) waarschuwt in een officieel rapport op de risico’s van het verwijderen van de oude dijk en het aanbrengen van een nieuw dijklichaam op de slappe ondergrond in ons gebied. Dat dat flink mis kan gaan, ziet u aan de problemen bij de Westfrisiaweg.

Bewoners maken zich daarom grote zorgen over de gevolgen van de huidige plannen. Meerdere malen is gevraagd om een risico-analyse, maar tot op heden heeft het HHNK geweigerd deze met ons te delen. We hopen dat u begrijpt dat dit ons wantrouwen in het hele proces alleen maar aanwakkert. Het is bovendien tegen de gemaakte afspraken over ‘joint fact finding’ in; de minister heeft gevraagd om transparantie in het overleg met de bewoners.

Ook is vorige week een uitermate kritisch tussentijds rapport verschenen van de Commissie voor de milieueffectrapportage MER. De meest ontluisterende conclusie is misschien wel dat niet wordt aangetoond waarom de noodzakelijke ingrepen noodzakelijk zijn. Alternatieven zijn onvoldoende onderzocht.

Gezien het bovenstaande zult u begrijpen dat de bewoners niet zonder reden kritisch zijn. Wij zijn niet per definitie tegen een dijkverzwaring; we zouden als eerste slachtoffer zijn van een dijkdoorbraak of –overstroming. De plannen van het HHNK ‘rammelen’ aan alle kanten, deugdelijk en onafhankelijk onderzoek is noodzakelijk om te voorkomen dat onomkeerbare, zeer kostbare ingrepen worden gepleegd aan de huidige dijk die achteraf onnodig blijken te zijn. ‘Iets meer tijd krijgen’ zou bovendien betekenen dat de resultaten van het onderzoek naar ‘bewezen sterkte’ dat in opdracht van de minister wordt uitgevoerd, ook meegenomen kunnen worden. HHNK wil niet wachten op de uitkomsten daarvan.

Zoals u leest heeft u alle reden om de weloverwogen motie van uw collega’s in Den Haag te steunen.  Wij vragen om uw begrip voor een integrale benadering van de problematiek boven lokale wensen.  Bovendien sluit het een het ander niet uit.

met vriendelijke groet,
namens de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging
Ton Becker,  Simon Groen, Rita Hendriks, Helen Kuipers, Soemini Kasanmoentalib, John Kluessien, Joke van der Meer, Ietje van Rein


Noordhollands Dagblad - 11 juli 2017
Zorgen in Hoorn over motie dijk

Van onze verslaggever

D66 en het CDA in Hoorn pro­be­ren hun par­tij­ge­no­ten in de Twee­de Ka­mer er­van te over­tui­gen dat ver­tra­ging van de dijk­ver­ster­king ab­so­luut niet ge­wenst is.
Die vrees voor ver­tra­ging be­staat na­me­lijk. Oor­zaak is een mo­tie die vier par­tij­en in de Twee­de Ka­mer voor­be­rei­den. De strek­king van de mo­tie: er moet tóch een nieuw on­der­zoek ko­men naar al­ter­na­tie­ven voor een in­grij­pen­de dijk­ver­ster­king, in dit ge­val het plaat­sen van pom­pen in de Hout­rib­dijk. Jaco Geurts van het CDA is de in­die­ner van de mo­tie, waar­ach­ter ook VVD, D66 en Chris­tenU­nie zich scha­ren. Dat zijn de par­tij­en waar­mee nu ge­pro­beerd wordt een nieuw ka­bi­net te vor­men. In Hoorn gin­gen di­rect de alarm­bel­len af. Veel plan­nen (stads­strand, par­ke­ren) han­gen sa­men met de dijk­ver­ster­king.

Dick Ben­nis heeft na­mens het Hoorn­se CDA con­tact met Geurts. ,,Deze mo­tie mag niet tot ge­volg heb­ben: 'stop alle ont­wik­ke­lin­gen'. Ik heb mijn par­tij­ge­noot uit­ge­legd hoe Hoorn erin staat. Wij wil­len aan de slag. Voor Hoorn hangt veel af van de dijk­ver­ster­king.’’ Vol­gens Ben­nis re­a­geer­de Geurts 'be­grip­vol'. ,,Hij zeg­de toe dat de tekst van de mo­tie ver­an­dert.’’

Ook D66-frac­tie­voor­zit­ter Ar­win Rood leg­de een lijn­tje met Den Haag. Ka­mer­lid Rob Jet­ten is op de hoog­te van de Hoorn­se zor­gen, be­weert Rood. ,,Ik heb erop aan­ge­dron­gen voor­al niet deze weg in te slaan. Een on­der­zoek is na­tuur­lijk pri­ma, maar dit mag niet lei­den tot on­no­di­ge ver­tra­ging van an­de­re plan­nen, zo­als wij die heb­ben. Deze mo­tie kan onze ideeën frus­tre­ren. ’’ Ook Rood kreeg te ho­ren dat de tekst van de mo­tie mo­ge­lijk wordt ver­an­derd ,,Ik wil wel heel graag we­ten wat er dan wél komt te staan.’’

Wet­hou­der Ben Tap maak­te zich al eer­der al druk om drei­gen­de ver­tra­gin­gen door be­zwa­ren van­uit an­de­re ge­meen­ten bin­nen het Mar­ker­meer­dijk-tra­ject. ,,Ik hoop dat de mo­tie niet wordt in­ge­diend. Als dat wel ge­beurt, hoop ik dat er een paar re­gels aan wor­den toe­ge­voegd, zo­dat dui­de­lijk wordt dat Hoorn wel heel en­thou­si­ast is over de hui­di­ge plan­nen.’’ Tap houdt zich vast aan de be­lof­te van mi­nis­ter Schultz van Hae­gen dat de pro­ce­du­re 'ge­woon' van start gaat. Dat be­te­kent dat al­les ná de zo­mer ter in­za­ge ligt. ,,En dan kan ie­der­een een ziens­wij­ze in­die­nen. Dat is het de­mo­cra­ti­sche pro­ces. Ik maak er be­zwaar te­gen dat deze in­ge­ni­eurs voor­rang krij­gen bo­ven an­de­re be­lang­heb­ben­den en de hele pro­ce­du­re ver­tra­gen.’’ Het Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier (HHNK) liet gis­te­ren we­ten in de Ka­mer­mo­tie voor­als­nog geen re­den te zien om de dijk­ver­ster­king uit te stel­len.

Tuesday, 11 July 2017

Brief overhandigd aan Dagelijks Bestuur HHNK

Op 11 juli 2017 is een aantal vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging naar het hoofdkantoor van het HHNK gegaan om het Dagelijks Bestuur persoonlijk een brief te overhandigen waarin we als bewoners ons standpunt verwoorden ten aanzien van het dijkverzwaringsplan waarover het Dagelijks Bestuur vandaag een beslissing neemt.De brief werd in ontvangst genomen door portefeuillehouder Kees Stam. Hem is gevraagd de brief te behandelen als ingekomen stuk en deze voor te lezen in de vergadering. De dijkgraaf gaf helaas geen gehoor aan ons verzoek om ons kort te woord te staan. Bestuurder Ruud Maarschall kreeg een kopie van de brief met het verzoek aan te dringen op het voorlezen van de brief. Het leek ons de beste manier om onze stem te laten horen; de bestuursvergadering zelf vindt namelijk achter gesloten deuren plaats.In de pers doet het HHNK geloven dat het participatieproces met de bewoners gladjes verloopt. We hebben de heer Stam laten weten dat wij begrijpen dat bepaalde dijkvakken waarvoor nu een uitzondering is gemaakt (Uitdam, Durgerdam) even opgelucht ademhalen, maar dat dat zeker niet geldt voor de rest van het 30 km lange traject.

Monday, 10 July 2017

Persbericht 10-7-2017 Zuyderzeedijk Alliantie & IJsselmeervereniging: Dijkversterking Markermeerdijk: onvoldoende kennis en te weinig draagvlak

De plannen voor de dijkversterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam liggen flink onder vuur. De dijk is een provinciaal monument. Specialisten in waterveiligheid waarschuwen voor onvoorziene gevolgen, de commissie MER heeft  fikse kritiek én er is  groot gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Alle seinen staan op rood, maar de minister geeft groen licht aan het consortium van hoogheemraadschap en aannemers. Bewoners dienden een petitie in bij de Tweede Kamer.  Voor CDA, VVD, D66 en CU was dit aanleiding  voor een motie, gericht op nader onderzoek en 'bewezen sterkte'.  De motie zal na het zomerreces in stemming worden gebracht. Aanstaande dinsdag zegt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap (HHNK) waarschijnlijk ‘ja’ tegen een risicovol plan voor grootschalige dijkversterking. Dat het ook anders kan, blijkt uit de resultaten van  enkele maanden overleg tussen experts, provincie, bewoners en HHNK over Uitdam onder leiding van de Deltacommissaris. Dit leidde tot een advies waarbij het stuk van de huidige dijk bij Uitdam grotendeels gespaard blijft.
Ook voor Durgerdam wordt een jaar extra genomen om met experts en bewoners te komen tot een breed gedragen oplossing.


ENW: Meer onderzoek nodig
Niet alleen bewoners langs de dijk maken zich grote zorgen over de plannen van het HHNK. Experts van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), het kennisnetwerk van de specialisten in waterveiligheid, uiten hun zorg in een officieel rapport waarin ze wijzen op risico’s die onvoldoende door het HHNK worden onderkend. Ook bij de dijkversterking van de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen zijn er problemen geweest. De bewoners hebben meerdere malen verzocht om een deugdelijke risico-analyse, maar ondanks toezeggingen zonder resultaat.
Bovendien vinden experts dat er te weinig onderzoek is gedaan naar alternatieve oplossingen. ENW (september 2015) “acht het mogelijk dat in rekening brengen van Bewezen Sterkte in combinatie met pompen tot een substantiële reductie van de dijkversterkingsopgave leidt.” De Minister liet op voorstel van het ENW weliswaar een verkennende studie naar ‘bewezen sterkte’ uitvoeren, maar dit onderzoek is tot op heden  niet afgerond. En zonder de resultaten van dit onderzoek is er volgens het ENW geen goed oordeel te vellen over oplossingsrichtingen.


Deltacommissaris adviseert tegen plannen van HHNK bij Uitdam
In Uitdam heeft men in drie maanden een intensief proces doorlopen, waarbij het resultaat is dat men uiteindelijk niet gekozen heeft voor het afgraven van de oude dijk en het bouwen van een hele nieuwe dijk een stukje verder het water in. De monumentale dijk kan hier nu behouden blijven. De vraag dringt zich op hoe de rest van de Markermeerdijk eruit zou gaan zien als deze even zorgvuldig bekeken zou worden als in Uitdam.


Tussentijdse Milieu Effect Rapportage zeer kritisch
Deze week is  een  tussentijds rapport verschenen van de Commissie Milieu Effectrapportage (mer). De kritiek is niet mals. De meest ontluisterende conclusie luidt dat niet wordt aangetoond waarom de voorgestelde ingrepen noodzakelijk zijn. Bovendien wordt er niet voldoende naar alternatieven en landschappelijke inpassing gekeken. Het Hoogheemraadschap kijkt vanuit een beperkte blik, versterken in grond: asverschuiving (een nieuwe dijk buitenwaarts bouwen), vooroevers, oeverdijken.


Wisselende argumenten
In 2006 zijn de dijken voornamelijk afgekeurd op binnenwaartse macrostabiliteit o.a. als gevolg van een langdurig hoog waterpeil. ENW zegt daarover in het rapport van RWS van december 2015 (blz. 80): “Op basis van de huidige studies lijkt de waterstand nauwelijks invloed te hebben op het voor de Markermeerdijken dominante mechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.” Dit is voor de minister reden om geen nader onderzoek meer te willen doen naar de invloed van pompen op de Houtribdijk. Een langdurig hoog waterpeil zou geen belangrijke rol meer spelen, maar de dijken zijn er nog steeds op afgekeurd. Dit alleen al vraagt om extra onderzoek. Gelden de faalmechanismen uit 2006 waarop de dijken zijn afgekeurd nog wel? Als deze faalmechanismen nog gelden kunnen pompen een belangrijke rol spelen; als deze faalmechanismen niet meer gelden kan de dijkversterking aanmerkelijk soberder dan op dit moment wordt voorgesteld.
Opvallend is dat de minister aangeeft dat pompen in de Houtribdijk voor de lange termijn wél een serieuze optie zou kunnen zijn. Ze is, schrijft ze op 6 juli, bereid te laten onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, pompen in de Houtribdijk zouden kunnen bijdragen aan de waterveiligheidsopgave. De vraag werpt zich nu op waarom deze optie, die zoveel voordelen biedt, niet nu al wordt onderzocht door onafhankelijke experts in samenhang met de ook door ook de minister kansrijk genoemde methodiek van 'bewezen sterkte’. Het zou getuigen van een verstandige, integrale visie op het hele IJsselmeergebied in plaats van alleen te focussen op de Markermeerdijk. En is het dan niet jammer en extra kostbaar om  nu, op korte termijn, eerst de dijken  af te graven en te vervangen door nieuwe dijken, oeverdijken en vooroevers?


Bewoners voelen zich bedrogen
De minister wil op korte termijn geen onderzoek naar pompen in de Houtribdijk. ‘Er is al genoeg onderzoek gedaan’. Wat zij niet noemt, is dat de onderzoekers die gekeken hebben, vele kanttekeningen hebben gemaakt  en stevige aanbevelingen hebben gedaan. Deze uitkomst is even teleurstellend als onverklaarbaar.

Bewoners voelen zich bedrogen in een proces dat in hun ogen wordt gekenmerkt door manipulatie, verdeel- en heerspolitiek en afleidingsmanoeuvres. Het overleg met het hoogheemraadschap en de uitvoerders is voorlopig stopgezet: ‘Het heeft weinig zin om te praten met een partij die uitsluitend met ons in gesprek is omdat dat nu eenmaal moet, maar alles aangrijpt om ons buiten de boot te houden. Zo rest ons niets anders dan de juridische weg om de beleidsmakers te dwingen met een deugdelijk plan te komen. We hadden dat graag anders gezien.’   

Markermeerdijk: ondanks waarschuwingen en kritiek van experts en angst onder bewoners zet Hoogheemraadschap besluitvorming over dijkversterking door

Op 13 juni jl. hebben bewoners van de Markerdijk aan leden van de Tweede Kamer een petitie met 3000 handtekeningen aangeboden, waarin zij vragen om uitstel van de besluitvorming over de versterking van de Markermeerdijk. Dat uitstel is nodig om nader onderzoek te kunnen doen naar het plan van oud RWS-ingenieurs Frank Spaargaren en Cees Vroege om in plaats van een verzwaring van de dijk een gemaal in de Houtribdijk (de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad) te plaatsen. Het onderzoek zou ook – in samenhang met het onderzoek naar een gemaal – gericht moeten zijn op 'bewezen sterkte' en op de vraag hoeveel dijkversterking er nog nodig is bij plaatsing van pompen. “Dit kan een besparing van honderden miljoenen opleveren”, aldus Spaargaren en Vroege.

Voor de woordvoerders van VVD, CDA, D66 en CU was dit aanleiding om een motie in te dienen. Blijkbaar ziet een Kamermeerderheid voldoende redenen om de minister te verzoeken een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het alternatief met een gemaal, ook nadat de minister deze optie al eerder heeft afgewezen.

De door het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) voorgestelde dijkversterking betekent een ernstige aantasting van het waardevolle historische karakter van de dijk. Bovendien zijn er grote risico’s verbonden aan het verzwaren van de dijk op de slappe ondergrond. Bestaande infrastructuur en bebouwing kan forse schade ondervinden. Dat is gebleken bij de eerdere dijkverzwaring Hoorn-Enkhuizen. Met het voorstel om in plaats daarvan pompen te plaatsen, ligt er een alternatief dat mogelijk niet alleen een paar honderd miljoen goedkoper is, maar ook aantasting van het historische karakter van de dijk grotendeels voorkomt. De risico’s voor de infrastructuur en de bebouwing worden voorkomen. 

Op 27 juni jl. heeft de Deltacommissaris Wim Kuijken een advies uitgebracht voor de dijk bij het dorp Uitdam. In dit advies worden de bestaande plannen vervangen door een voor de dijk en bewoners veel minder ingrijpend voorstel. Het historische karakter van de dijk blijft in Uitdam zo grotendeels in tact. Het HHNK heeft het voorstel van de Deltacommissaris voor Uitdam geaccepteerd. Voor Durgerdam is er een jaar uitstel om met experts en bewoners verschillende varianten te kunnen onderzoeken. Maar voor de rest van de 33 km Markermeerdijk dreigen de plannen van HHNK uitgevoerd te worden zoals gepland: deels afgraven van de dijk en opnieuw opbouwen op slappe grond, elders oeverdijken en vooroevers.

Begin juli 2017 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage ( MER) een “Tussentijds toetsingsadvies” uitgebracht. De Commissie heeft ongebruikelijk scherpe kritiek op de huidige plannen. De Commissie stelt dat niet is aangetoond waarom de ingrepen noodzakelijk zijn. Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Voorts is men kritisch over de kosten.

Wat betreft de motie: de demissionaire minister heeft deze ten sterkste ontraden. Zij wil de motie van de meerderheid van de Kamer niet uitvoeren. Overleg tussen de minister en de indieners van de motie op 4 juli heeft vervolgens geleid tot het aanhouden van de motie. Daar zou tegenover staan dat de minister de ruimte kreeg om op een passende manier nader onderzoek te doen. Maar na het bestuurlijk overleg met het HHNK, en de provincie Noord Holland in aanwezigheid van de Deltacommissaris op 5 juli werd duidelijk dat de minister toch heeft besloten dat er geen nader onderzoek komt. Het Hoogheemraadschap kan onverkort doorgaan met de huidige plannen. 

Deze gang van zaken in de besluitvorming is voor de bewoners onacceptabel. In de petitie is gevraagd het alternatief met een gemaal in de Houtribdijk door onafhankelijke deskundigen te laten onderzoeken. Dat de demissionaire minister de wens van bewoners en de meerderheid van de Kamer niet wil honoreren, is ongehoord.

Als er geen onafhankelijk onderzoek komt, ontbreekt  elk draagvlak onder de bewoners voor de dijkversterking.  Alle mogelijke procedures zullen worden aangespannen.

Tuesday, 13 June 2017

Petitie Red de Zuyderzeedijk aangeboden aan de Vaste Tweede Kamercommissie

Persbericht 13 juni 2017 - Aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk

Vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging hebben vandaag een petitie aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie I&M aangeboden. Bijna alle Tweede Kamerfracties waren vertegenwoordigd. 
Neem tijd om alternatieven serieus te onderzoeken
John Kluessien uit Volendam sprak een begeleidend woord. Hij vroeg om uitstel van de besluitvorming over de versterking van de dijk van Hoorn tot Amsterdam, opdat er tijd komt voor serieus onderzoek naar alternatieven. 
Versterking in grond is risicovol
De nadruk ligt nu op versterken in grond met alle nadelen en risico’s van dien. Een integrale visie op de waterveiligheid in het Markermeergebied ontbreekt. Andere oplossingen die minder ingrijpend zijn voor de dijk en minder risicovol, zoals pompen in de dijk van Enkhuizen naar Lelystad, blijven buiten beeld.

Alternatief met gemaal is goedkoper
Kluessien benadrukte ook dat zo’n gemaal in de Houtribdijk het peil op het Markermeer op het niveau houdt waar de dijk al vele decennia tegen bestand is. En deze oplossing is ook nog eens meer dan 200 miljoen euro goedkoper. Bovendien is het dan ook niet meer nodig polders als de Ronde Hoep als calamiteitenberging te gebruiken. 
Wetenschappelijke onderbouwing is nodig
André Kuipers bracht naar voren dat er meer tijd moet worden genomen voor een wetenschappelijke onderbouwing bij de besluitvorming.

21 juni staat dit onderwerp op de agenda van de Vaste Tweede Kamercommissie I&M.
Soemini Kasanmoentalib. 06 17177157
Joke van der Meer. 06 24828064