Tuesday, 20 December 2016

Laatste nieuws


Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Op onze Facebookpagina Red de Zuyderzeedijk houden we u op de hoogte van alles wat speelt.


Tuesday, 5 January 2016

Geen pompen want de Zuyderzeedijk is sterker dan gedacht

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een dubbelbesluit genomen: 1. Er komen geen pompen om het waterpeil in het Markermeer te beheersen omdat de dijk sterk genoeg is; 2. Het onderzoek naar ‘bewezen sterkte’ wordt voortgezet, dit kan leiden tot het wegvallen van de reden voor grootschalige dijkverzwaring.

De voorgeschiedenis
In 2006 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam afgekeurd, voor 90% op instabiliteit. Dit hield in dat de dijk niet bestand zou zijn tegen een langdurig extreem hoge waterstand in het Markermeer. De dijk zou na 6 weken doorweekt kunnen raken met het risico van inzakken aan de binnenzijde. Als oplossing voor dit probleem wilde HHNK grootschalige dijklichamen vóór de huidige dijk aanleggen wat ca. € 360 mln zou gaan kosten. Een Adviesgroep bestaande uit bewoners en andere belanghebbenden werd  in het leven geroepen om dit proces te begeleiden. Herhaalde vragen van deze Adviesgroep om het nut en de noodzaak van de geplande dijkverzwaring met harde gegevens aan te tonen werden door HHNK niet beantwoord. De  Adviesgroep heeft daarom in 2015 contact gezocht met het Ministerie van I&M (Rijkswaterstaat). Na twee bijeenkomsten besloot de minister om een onderzoek in te stellen naar pompen als alternatief voor dijkverzwaring en riep ze een begeleidingsgroep in het leven met ingenieurs van Rijkswaterstaat, mensen van het HHNK en drie bewoners uit de Adviesgroep. Het doel was te onderzoeken of pompen het waterpeil op een veilig niveau konden houden en een inschatting van de kosten te maken. Op aangeven van het Expertise Netwerk Waterveiligheid is aanvullend ‘bewezen sterkte’ onderzocht.

Waarom is de dijk sterker dan gedacht en zijn pompen niet nodig?
Gebleken is dat door de dichte slib- en kleilaag op de bodem van het Markermeer, de samenstelling van de ondergrond van de dijk en de aanwezigheid van klei in de dijk er nauwelijks water in de dijk dringt. Een hoog waterpeil heeft daarom weinig effect op de stabiliteit van de dijk. Ook is gebleken dat een langdurig hoog peil weinig effect op het dijklichaam heeft omdat het waterpeil in de dijk zelf van nature al hoog staat. De conclusie van het rapport is dat pompen voor peilverlaging kunnen zorgen maar daarmee bij nader inzien een niet bestaand probleem zouden oplossen.

Dijk is sterker dan modellen voorspellen: "bewezen sterkte"
Bekend was dat de dijk in 1998 een waterpeil van 60cm hoger dan normaal langdurig en zonder noemenswaardige schade had weerstaan. Deze doorstane belasting is niet verwerkt in de reken-modellen van HHNK die juist voorspelden dat de dijk in 1998 had moeten bezwijken. Het punt is dat de rekenmodellen van  HHNK een grote marge voor onzekerheden kennen. Om altijd aan de veilige kant te zitten wordt een dijk daardoor sneller afgekeurd en, zodra afgekeurd, extra zwaar versterkt. Dat deze dijk het in 1998 echter met gemak heeft gehouden was voor Rijkswaterstaat aanleiding tot een vervolgonderzoek en een nieuwe rekensystematiek met als uitgangspunt de ‘bewezen sterkte’.  Gebleken is nu dat de stabiliteit van de dijk ongevoelig is voor de hoogte van het waterpeil. De Minister heeft opdracht gegeven om vanuit ‘bewezen sterkte’ nauwkeuriger te berekenen hoe sterk de dijk nu eigenlijk is.

Voorbeeld van een dijkdoorsnede van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam met de waterniveau’s bij dagelijkse omstandigheden (lichtblauw) en bij extreem waterpeil (donkerblauw).

Experts zeggen: “Wees voorzichtig met ingrepen aan dijk!”
Opmerkelijk is dat het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) in het rapport waarschuwt voor ingrepen aan de dijk, zoals het deels afgraven van voorland (bijvoorbeeld bij het aanleggen van een oeverdijk) of het verwijderen van de afdichtende sliblaag. De geringe doorlatendheid van de bodem blijkt cruciaal te zijn voor ‘bewezen sterkte’. Als HHNK grote en zware dijklichamen zou aanleggen vóór de huidige dijk zouden deze de huidige dijk juist kunnen verzwakken in plaats van versterken.

Bewoners zijn tevreden over de resultaten
De Vereniging tot Behoud van het Noordeinde en de Zuyderzeedijk Alliantie kunnen zich goed vinden in de uitkomsten van het onderzoek. De werkwijze van “joint fact finding” (alle kennis en uitkomsten van berekeningen direct met alle leden van de begeleidingsgroep delen) heeft  goed gewerkt. De drie bewoners die deel uitmaken van de begeleidingsgroep blijven betrokken bij het verdere onderzoek naar de sterkte van de dijk uitgaande van het principe “bewezen sterkte”. Topingenieur Harold van Waveren van Rijkswaterstaat spreekt hierbij van een “wetenschappelijke doorbraak”. Als de nieuwe rekenmethodiek succes heeft, zal deze nationaal en internationaal toepassing vinden. Dit kan veel belastinggeld besparen. Wij danken alle mensen die hebben bijgedragen aan dit mooie dijkresultaat.

Namens de VBN: Wim Tuijp en John Kluessien
Thursday, 17 December 2015

De minister heeft besloten!

Waarschijnlijk heeft u het in de media al vernomen: de minister heeft besloten dat de pompen in de Houtribdijk en de Afsluitdijk er niet gaan komen. Deze zouden, in combinatie met de veiligheidsopgave voor de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam, dienen om het waterpeil van het Markermeer te kunnen beheersen.
Er wordt nu nader onderzoek gedaan naar 'bewezen sterkte' die kan leiden tot het wegvallen van de reden voor grootschalige dijkverzwaring.

Wat ging er aan vooraf?
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) stelde sinds 2006 dat zij de huidige dijken voor 90% had afgekeurd op het faalmechanisme instabiliteit. Dit houdt in dat bij een langdurig hoog waterpeil in het Markermeer (NAP +0,7m, kans 1:10.000 jaar) de dijken doorweekt zouden kunnen raken, met als risico het onderuitzakken van de dijk.

Onderzoek naar mogelijkheid pompen om dijkverzwaring te voorkomen
Aanleiding voor het pompenonderzoek was de vraag van de Adviesgroep Versterking Markermeerdijken naar het nut en noodzaak van de aanleg van grote zware dijklichamen voor of achter de huidige dijken. Zouden de zeer ingrijpende dijkverzwaringen die HHNK beoogde, niet met waterpeilregulering door pompen op de Houtribdijk voorkomen kunnen worden?

Baten pompen onvoldoende
Door het HHNK was dit alternatief pompen nooit onderzocht. Met “joint fact finding” (alle feiten direct met iedereen delen) is in een intensief onderzoeks- en adviestraject van Rijkswaterstaat, HHNK en drie vertegenwoordigers van de adviesgroep berekend dat pompen het maatgevend waterpeil (MHW) bij extreme omstandigheden met 0,6m kunnen verlagen tot NAP +0,1m, maar dat de baten onvoldoende zijn.

Bewezen sterkte
Bekend was dat de dijken in 1998 een waterpeil van NAP +0,2m langdurig hadden weerstaan, terwijl de huidige modellen voorspellen dat de dijken hadden moeten bezwijken. Omdat dit niet gebeurd is heeft dit aanleiding gegeven tot het vervolgonderzoek naar de “bewezen sterkte” van de Markermeerdijken. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de stabiliteit van de Markermeerdijken ongevoelig is voor een langdurig hoog waterpeil.

Dijken minder gevoelig voor langdurig hoog water dan gedacht
De verklaring hiervoor is dat door de dichte slib- en kleilaag op de bodem van het Markermeer, de samenstelling van de ondergrond en de aanwezigheid van klei in de dijk er nauwelijks water in de dijk dringt. Het waterpeil heeft dus weinig effect op de dijkstabiliteit. Pompen zijn daarom niet nodig om de stabiliteit van de dijk zeker te stellen. Bovendien heeft een langdurig hoog waterpeil weinig effect op het dijklichaam omdat het waterpeil in de dijk van nature al heel hoog staat.

Meer onderzoek naar "bewezen sterkte" en risico's ingrepen aan dijk
RWS gaat nu in opdracht van de minister een vervolgonderzoek doen naar bewezen sterkte in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Opmerkelijk is dat het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) waarschuwt voor ingrepen aan de dijk, zoals het deels afgraven van voorland (bijvoorbeeld bij het aanleggen van een oeverdijk) of het verwijderen van een afdichtende sliblaag. Dit omdat de geringe doorlatendheid van de huidige bodem cruciaal blijkt te zijn voor "bewezen sterkte". Bij de verdere planontwikkeling beveelt het ENW daarom aan om specifiek aandacht te besteden aan de effecten en risico’s die samenhangen met ingrepen aan de bestaande dijk en de directe omgeving. 

Vervolgonderzoek moet uitwijzen in welke mate versterking nog nodig is
Dit onderzoek gaat meer licht werpen op de veronderstelde instabiliteit van dijk en in welke mate dijkverzwaring nog nodig is. In het gunstigste geval zou deze beperkt kunnen blijven tot een aantal locaties waar andere faalmechanismen (bv herstel van de steenbekleding, achterstallig onderhoud, hoogte, etc.) een rol spelen. De alliantie die HHNK met Boskalis heeft gesloten zal nauw betrokken zijn bij dit vervolgonderzoek en zal daarnaast oplossingen en innovaties uitwerken voor de dijksecties waar dat nodig is. 

Wetenschappelijke doorbraak en besparing belastinggeld
Rijkswaterstaat stelt met het “bewezen sterkte” onderzoek een wetenschappelijke doorbraak bereikt te hebben. Dit kan leiden tot nieuwe landelijk geldende reken- en ontwerpmodellen voor de dijken. Deze nieuw te ontwikkelen rekenmodellen zullen waarschijnlijk tot een aanzienlijke kostenbesparing leiden. De huidige modellen kennen meer onzekerheden en kunnen leiden tot overgedimensioneerde dijkverzwaringen. In dit onderzoek wordt de Markermeerdijk als pilot gezien.

Begeleidingscommissie blijft betrokken bij joint fact finding 
Met HHNK is de afspraak gemaakt dat “alles eruit gehaald gaat worden wat er in zit” en dat de begeleidingscommissie op basis van joint fact finding blijft samenwerken.

Zuyderzeedijk Alliantie is blij met onderzoek naar "bewezen sterkte" en dankt voor de steun
Wij zijn als Zuyderzeedijk Alliantie zeer blij met het besluit van de minister voor het onderzoek naar "bewezen sterkte" en zullen het verdere traject met grote belangstelling blijven volgen.


Wij willen u allemaal hartelijk danken voor de steun de afgelopen periode. Wij zijn er trots op dat u zo massaal onze Zuyderzeedijkvlag heeft uitgehangen. Maar we zijn er nog niet. Voor nu wensen wij u heel fijne feestdagen en hopen dat u ons ook in het komende jaar blijft volgen en steunen.

Tuesday, 17 November 2015

Update: Over een veilige, sterke en mooie dijk...

Als Zuyderzeedijk Alliantie zijn wij nog altijd druk bezig om onze dijk als monument te behouden en we zijn nog steeds positief. Het kost erg veel moeite om als burgers mee te draaien in adviesgroepen, vergaderingen en onderzoeken maar het werpt zijn vruchten af. Maar de experts waarderen onze inspanningen enorm en er wordt geluisterd. Een kleine update:


In september is het onderzoek naar de pompen in de Houtribdijk en de Afsluitdijk afgerond en daaruit is naar voren gekomen dat het met pompen mogelijk is om het maatgevend hoogwaterpeil voldoende te kunnen beïnvloeden om het waterpeil onder het niveau van het hoge water van november 1998 te krijgen (bewezen sterkte).


Kosten pompen
De kosten voor het plaatsen van deze pompen zijn hoger dan de vermindering op de dijkversterkingsopgave, als er wordt uitgegaan van de voorlopige ontwerpplannen van HHNK.


Onderzoek sterkte huidige dijk
In de begeleidingscommissie is daarom voorgesteld dat er eerst gekeken wordt naar de sterkte van de huidige dijk en dan wat voor aanpassingen er eventueel nodig zijn om de veiligheid te kunnen garanderen. Dit is natuurlijk waar wij als Zuyderzeedijk Alliantie geheel achter staan.


Vervolgonderzoek
Gelukkig kregen wij vanuit het Expertise Netwerk Waterveiligheid ook het advies om de sterkte van de huidige dijk verder te onderzoeken. HHNK weet namelijk niet hoe sterk de dijk is.
Begin oktober zijn Wouter de Hollander, Wim Tuijp en Jaap Hoekman als afgevaardigde van de adviesgroep, samen met Rijkswaterstaat, Ministerie van I&M en het HHNK gestart met het vervolgonderzoek “bewezen sterkte”
Markermeerdijken. Vanuit diverse instanties is er een groep deskundigen, samen met een promovendus van de TU-Delft dit onderzoek aan het uitvoeren en zijn er al diverse besprekingen geweest.


Meer tijd voor een veilige dijk
Het onderzoeken van de bewezen sterkte van de huidige dijk is een geheel nieuwe manier om de dijkveiligheid te benaderen. Als de uitkomst hiervan positief is, dan zal er naar alle verwachting nog een periode van 6 tot 9 maanden nodig zijn om het model verder uit te werken en onze dijk door te rekenen.


Innovatief versterken tegen lagere kosten 
Graag hadden wij meer willen laten weten, maar er wordt op dit moment nog zeer hard gewerkt aan het onderzoek. Wij blijven positief om een gunstig resultaat te kunnen behalen en ook de kosten voor de dijkverzwaring fors te reduceren.


Bezorgde burgers die belastinggeld weten te besparen, het zou toch prachtig zijn als dat een neveneffect is, naast het behoud van een mooi stuk cultuurhistorie en een veiligere dijk?


STEMADVIES
De visie van de Zuyderzeedijk Alliantie wordt door vrijwel iedere politieke partij onderschreven, ieder met een eigen accent.


De politieke partijen onderscheiden zich in de mate waarin ze actief hun best hebben gedaan om de bezorgde dijkbewoners te helpen. Enkele partijen hebben de moeite genomen om een afspraak te maken met de bewoners langs de dijk en met ons van gedachten te wisselen.

Onze voorkeur gaat daarom uit naar 4 partijen: VVD, D66, GroenLinks en Zeevangs Belang.


Om het u makkelijk te maken hebben we de standpunten van de politieke partijen op een rij gezet.
(klik op de afbeelding voor een groter formaat)


Toon uw liefde voor de dijk
Staat u achter onze doelstelling? Toon uw liefde voor de dijk en help
mee:

  • Deel de berichten op Facebook met zo veel mogelijk mensen
  • Koop een vlag door een mail te sturen naar info@reddezuyderzeedijk.nl en € 25,00 over te maken op onderstaande rekening met natuurlijk vermelding van uw adres.
  • Stort op rekening NL88 RABO 0301 8618 89 tnv Zuyderzeedijk.
Met vriendelijke groet,
De Zuyderzeedijk Alliantie

Wednesday, 16 September 2015

Goed nieuws

Minister Schultz heeft zojuist besloten dat er goed onderzoek moet worden gedaan naar de dijkverzwaring. HHNK mag niet starten met het verzwaren van de dijk totdat de onderzoeken zijn afgerond.
POLITIEKE STEUN VOOR ONDERZOEK
De Zuyderzeedijk Alliantie heeft vanaf het begin voor goed onderzoek gepleit om te komen tot een veilige dijk met behoud van de cultuurhistorische waarde. Wij zijn zeer content met de steun vanuit de politiek.


BEWEZEN STERKTE

Het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) heeft de minister geadviseerd vooral ook te kijken naar de bewezen sterkte van de dijk. De Zuyderzeedijk Alliantie heeft van meet af aan gepleit voor een praktische kijk op dijkverzwaring, niet alleen een theoretische. Volgens de modellen van HHNK had de dijk al in 1998 moeten doorbreken. Dan zou je toch moeten gaan twijfelen aan je computermodel.

NUT EN NOODZAAK
Nu de focus alsnog op de beste wijze van versterking komt te liggen hebben de volgende 5 onderzoeksrichtingen een positieve impact op de mate waarin ons monument wordt aangetast:
- Bewezen sterkte (ENW)
- Dijken op Veen
- Plaxis
- Pompen
- Innovatieve technieken zoals dijkankers.
De combinatie van deze oplossingen zal in de visie van de Zuyderzeedijk Alliantie leiden tot een veilige dijk die veel minder hoeft te worden aangetast dan in de huidige plannen.
Nawoord
Dijkbewoners zijn geen trotse mensen, behalve als het om de dijk gaat. De Zuyderzeedijk Alliantie is een groep mensen die verenigd is door het doel dat we al jaren uitdragen: een veilige dijk op basis van de laatste normen en technische inzichten op basis van goed onderzoek.
En we zijn nu best een beetje trots op de mensen die zo hard voor de dijk hebben geknokt de afgelopen jaren! Zij hebben ervoor gezorgd dat de doelstellingen van de Zuyderzeedijk Alliantie nu integraal worden meegenomen op nationaal en lokaal niveau, bij het hoogheemraadschap, op het ministerie en de lokale politiek.
Wat ons betreft kan de vlag uit bij iedereen langs de dijk die dat nog niet had gedaan, steun ons en bestel ook een vlag. Voor gegevens, zie rechtsboven.

Monday, 22 June 2015

Verslag bijeenkomst Zuyderzeedijk Alliantie in Art Hotel Spaander in Volendam, 18 juni 2015


Vanaf 7 uur werden de gasten in de Botterzaal van Art Hotel Spaander in Volendam verwelkomd met een kopje koffie of thee. In een half uur stroomde de zaal vol met ruim 100 bezoekers. Het was een gemêleerd gezelschap van bewoners van de dijk van Hoorn tot en met Durgerdam, enkele journalisten en 4 medewerkers van het Hoogheemraadschap.


Om half 8 opende John Kluessien de avond met een welkomstwoord. Het doel van de avond zou zijn iedereen te informeren over wat er gebeurd is sinds de vorige bijeenkomst in Hotel Spaander op 4 maart. John legde uit hoe een uitsmijter in elkaar steekt en hoe deze een analogie heeft met de dijk: het varken dat de ham levert kan het niet navertellen, net zoals de dijk. De rol van ons, kritische bewoners is vergelijkbaar met Stichting Lekker Dier: wij komen op voor de rechten van de dijk. Maar uiteraard staat ook voor ons de veiligheid voorop.

Hoe het begon: een film die de liefde voor de dijk naar voren brengt
De film van de dijk, die op 4 maart werd gepresenteerd, werd nu ook weer vertoond, met Engelse ondertiteling. Omdat wij ook in het buitenland worden gevolgd is de film hier ook op aangepast. Zo werd iedereen weer herinnerd aan hoe het 3,5 maand geleden begonnen is.


Pompen of verzwaren
Het onderwerp van de avond was Pompen of Verzwaren. Wim Tuijp en Wouter de Hollander hebben iedereen in eenvoudige taal en met heldere beelden duidelijk gemaakt hoe de theorie in elkaar zit: met welke waterpeilen wordt er gewerkt en hoe zit het met de waterhuishouding van het Markermeer.  


4 Maart is het begonnen met de film Zuyderzeedijk cultureel erfgoed van Fons Elders. Hiermee is veel losgemaakt. Niet iedereen was er even goed over te spreken, maar het doel was bereikt: er werd flink aandacht mee getrokken. De film is meer dan 17.000 keer bekeken sindsdien en werd zelfs tijdens een sessie van de Adviesgroep met o.a. de Deltacommissaris besproken.

Van nut en noodzaak naar onderzoek naar alternatieven
In deze sessie op 17 maart is nut en noodzaak van de voorgenomen dijkverzwaring besproken. Omdat hieruit nog een aantal vragen en discussiepunten open bleef staan is er een vervolgsessie afgesproken: de technische sessie. Vlak na de sessie op 17 maart is een keerpunt gekomen in de vorm van een artikel in het NRC. Hierin namen de dijkgraaf Luc Kohsiek en André Kuipers stelling tegenover elkaar in hun ideeën over de dijkversterking.

Spaargaren deelt kennis voor memo Pompen versus dijkverzwaring
Dit artikel heeft ir. Frank Spaargaren ook gelezen en hij heeft contact gezocht met ons, met een uitnodiging tot een gesprek. Hij was het niet eens met de stelling die Luc Kohsiek innam in het artikel over de kosten voor pompen in de Houtribdijk. Frank Spaargaren is voormalig hoofd Deltawerken. Hij is een hele grote steun voor ons in de vorm van kennis en contacten. Deze kennis gaf ook een heel stevige bodem voor het Memo “Pompen versus dijkverzwaring in het IJssel- en Markermeergebied” dat verstuurd is naar de Deltacommissaris en DG Ruimte en Water. Dit memo is een samenwerking van Uitdam, Volendam, Warder en Stichting De Kwade Zwaan.

Minister pakt het op: onderzoek aangekondigd
De technische sessie die op 18 mei werd gehouden werd hierdoor ook beïnvloed: Mattie Busch van het ministerie van I&M kondigde namens minister Schultz van Haegen het gevraagde onderzoek naar het effect van pompen op de dijkverzwaring aan. Daarna, op 26 mei, kon een aantal Adviesgroepleden de liefde voor de dijk en de wens voor alternatieven in de vorm van pompen nog eens benadrukken bij de minister zelf tijdens haar bezoek aan Uitdam.


Pompen: wat betekent dit? 
Wat houdt pompen nou eigenlijk in? In het onderzoek wordt er gekeken naar het incidenteel inzetten van pompen om pieken in de waterstand af te vlakken. D.w.z. pro-actieve peilbeheersing. Dan kan het waterpeil ook beheerst worden als er niet gespuid kan worden. Er is een aantal grote voordelen van pompen, die vooral in de kostensfeer en algehele veiligheid  gunstig uit kunnen pakken. Verder is de faalkans ook gewaarborgd, omdat het gaat om een groot aantal pompen met een eigen stroomvoorziening. Het blijft altijd beter om problemen bij de bron aan te pakken en door het plaatsen van pompen kan het waterpeil op een veilig niveau gehouden worden.


Rol in begeleidingscommissie onderzoek
Het onderzoek dat de minister heeft aangekondigd is al gestart, met een begeleidingscommissie die het gehele onderzoek zal monitoren. In deze commissie zitten o.a. Wim Tuijp, Wouter de Hollander en Jaap Hoekman (uit Uitdam). Er is een plan van aanpak van het onderzoek besproken in de commissie. Wim, Wouter en Jaap hadden dit van te voren bestudeerd en diverse punten ingebracht. Tot ieders tevredenheid is het plan van aanpak goed besproken, waarbij ook alle punten van kritiek serieus werden meegenomen. Er was 1 punt waar geen overeenstemming over werd behaald: er zal uitgegaan worden van de voorgenomen dijkversterking en dan wordt er aan de hand van modellen en berekeningen bepaald hoeveel daar vanaf geknabbeld kan worden. Terwijl de bewoners als uitgangspunt graag de huidige dijk zien, waarbij aan de hand van de berekeningen en modellen bepaald wordt hoeveel dijkversterking er dan nog nodig is. Dit is een verschil van inzicht dat in het hele traject in het oog gehouden wordt. Maar het zou uiteindelijk hetzelfde resultaat moeten opleveren. 
Er zullen 2 trajecten onderzocht worden:
  • wat de grootte van de pompcapaciteit zal worden, welk effect dit heeft op het maatgevend hoogwaterpeil en wat de kosten van pompen zijn.
  • wat de effecten van pompen zijn op het ontwerp van de Markermeerdijken, waarbij ook gekeken wordt naar de effecten op andere gebieden rond het Markermeer

Uiteindelijk beslist ministerie
Gedurende het hele onderzoekstraject wordt de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd door diverse instanties en experts. Op 1 juli worden de eerste resultaten van deelonderzoeken besproken en in september zal naar verwachting het onderzoek afgerond worden met conclusies en een advies dat naar de minister gaat. Als de bewoners het over dat advies niet eens kunnen worden met de overige leden van de commissie zouden er ook 2 adviezen naar de minister kunnen gaan. Uiteindelijk beslist de minister over het vervolg en de uitvoering.

 

Vragen en discussie
Na dit college over techniek en onderzoek was het tijd voor de genodigden om vragen te stellen. Hieruit bleek dat er nog veel zorgen zijn over bestuurlijke invloed en misvattingen. Er werd hierop benadrukt dat HHNK geen onomkeerbare beslissingen mag nemen totdat de minister een beslissing heeft genomen aan de hand van het onderzoek naar de pompen. Er is ook nog geen overwinning behaald, maar we zijn erg blij dat er nu een open discussie is en dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Als blijkt dat dit niet het gewenste effect geeft, zullen we verder kijken wat te doen.

Er is ook een korte discussie gevoerd over de mogelijkheid van een storm uit het oosten. Het is moeilijk te bevatten dat dit kan gebeuren, maar volgens de deskundigen van het KNMI zou dit eens per 3.000 jaar kunnen voorkomen. Het blijft een kwestie van kansberekening.

Jacco van Oostveen van het Noordhollands Dagblad vroeg zich af waarom HHNK geen tegengeluid had laten horen de hele avond en vroeg om een reactie van HHNK. Linda van Oostrum van HHNK gaf hierop als reactie dat zij blij zijn met de manier van handelen in het gebied nu, na een periode van gespannen verhoudingen. De informatievoorziening deze avond was prima, over slechts een paar details verschillen zij van inzicht.


Volg de verdere stappen via de site en social media
De presentatie werd vervolgd, want “zijn we er nu?” “Nee” was het antwoord. Er wordt erg veel gedaan aan en op de social media. De website www.reddezuyderzeedijk voorziet veel mensen van informatie en wordt ca. 5.000 keer per maand bezocht. Elk bericht op Facebook wordt meer dan 1.000 keer gelezen en elk bericht op Twitter wordt meer dan 300 keer gelezen. Er wordt veel gedeeld met de kernen van Uitdam en Durgerdam. Zo wordt iedereen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

U kunt helpen met een bijdrage in de gemaakte kosten
Maar ondanks alle inzet is er een financieel probleem en de genodigden werden opgeroepen toch vooral te delen in de kosten die gemaakt worden. Het gaat immers om een inspanning voor een heel groot gebied en dat gaat niet zonder kosten te maken.


Vlag: Zuyderzeedijk - een monument
Om een zetje in de rug te geven is de Zuyderzeedijkvlag gepresenteerd. Met zichtbaar en hoorbaar enthousiasme werd de vlag ontvangen. Een heel mooie vlag, die de saamhorigheid langs de dijk en de liefde voor de dijk symboliseert. Hopelijk gaat deze langs het hele traject volop wapperen, zodat iedereen die langs de dijk komt kan zien hoeveel liefde er is voor de dijk.De liefde voor de dijk is door Jan Dulles en Dick Plat ook geuit in een prachtig lied dat zij live ten gehore hebben gebracht. Het was nog even spannend of Jan zou kunnen komen, omdat hij midden in opnames zat, maar onder luid applaus kwam hij binnen. En toen hij weer wegging kreeg hij een staande ovatie.


Wilt u doneren?
Na de afsluiting door John Kluessien werd de inschrijving op de vlag geopend en werden CD’s verkocht met het lied van Jan Dulles. Voor wie niet aanwezig was bestaat natuurlijk de mogelijkheid via de website www.reddezuyderzeedijk.nl  de vlag en CD te bestellen.
Kosten voor de vlag: € 25,-
Kosten voor de CD: € 5,-

We zullen u ook persoonlijk  benaderen hiervoor. Een donatie los hiervan op het rekeningnummer van de Zuyderzeedijk Alliantie is uiteraard ook mogelijk (rekeningnr. NL88 RABO 0301 8618 89).

Wij hopen dat iedereen een zeer geslaagde avond heeft gehad, met voldoende informatie. Met de vlag in het verschiet en hopende op een mooie zomer zien wij u graag een volgende keer weer. Wij houden intussen iedereen op de hoogte via de website, Facebook, Twitter en nieuwsbrieven.